Men wordt actief lid van een loge na een opnameceremonieel, een inwijding. De mi-nimumleeftijd voor opname is 21 jaar.

Er bestaan verschillende mogelijkheden tot contactname :

  1. U kent geen vrijmetselaar maar u heeft wel belangstelling dan kan u contact opnemen met de obediëntie met de contact sectie van deze site of met een brief aan GOB Lakensestraat, 75 1000 Brussel. Sommige loges beschikken over een website (zie Zoom in op het GOB > Loges) die de mogelijkheid contact op te nemen;
  2. U kent een of meerdere vrijmetselaars: u neemt contact op met hen en zij kunnen het proces opstarten;
  3. Mogelijk spreekt een vrijmetselaar die u kent u aan omdat hij u een geschikt kandi-daat vindt.

Onafhankelijk van de gekozen weg verloopt de procedure voorafgaand aan de op-name volgens de regels eigen aan de loge en van de statuten en reglementen van het Grootoosten van België.

Grondregels

De kandidaat moet weten dat de ‘liberale’ vrijmetselarij uitgaat van het vrij onder-zoek en verdraagzaamheid ten aanzien van oprechte en eerbare standpunten. Wie vrijmetselaar wordt moet niets van zijn vrijheid inleveren, handelt naar rede, in eer, in gewetensvrijheid, volgens de wetten van het land.

Het Grootoosten aanvaardt vrije en eerlijke mannen, in alle omstandigheden te goe-der trouw en verwacht naast regelmatige participatie aan de bijeenkomsten vrijheid van denken en wederzijdse tolerantie.