Heeft vrijmetselarij macht ?

Heeft vrijmetselarij macht?
Neen. De orden heeft geen banden met om het even welke macht en streeft zelf ook geen macht na.
Individuele broeders kunnen in functie van hun activiteiten getuigen van hun idea-len, ervaring vertalen in hun handelen…zoals eenieder ander.

Is de loge een ontmoetingsplaats voor weinig aanbevelingswaardige mensen ?

Vrijmetselarij is gehecht aan de hoedanigheid van vrij en eerlijk man, vandaar die omslachtige aanvaardingsprocedure.

Ook nadien wordt daar op toegezien en zowel op het niveau van de Loge als van de obediëntie is een tuchtprocedure voorzien mocht een lid zich niet aan de regels en normen houden.

Waarom kunnen vrouwen niet toetreden tot het Grootoosten van België ?

Traditioneel is de vrijmetselarij beperkt gebleven tot mannen, zelfs al hebben parallelle vormen van adoptieloges bestaan.
Sinds het einde van de negentiende eeuw bestaan gemengde loges, sinds een 1981 in België ook loges beperkt tot vrouwen.

Een derde van de Belgische vrijmetselaars is vrouw. Die evolutie is parallel verlopen aan de sociale emancipatie van de vrouw.

Dat het Grootoosten van België geen vrouwen toelaat heeft niets te maken met het miskennen van mensenrechten zoals de gelijkheid van man en vrouw.
Ook de vrijheid om zich onder mannen of vrouwen te verenigen is een mensenrecht…

De loges kunnen vrij bepalen of zij vrouwelijke vrijmetselaars, zusters, op hun bijeenkomsten toelaten.

De eventuele beslissing om vrouwen op te nemen beslissen de loges op het niveau van de vergadering of het Grootoosten, het parlement van de obediëntie volgens de geldende regels.

Is vrijmetselarij een sekte ?

Neen.

De moeilijkheid uit te treden en de doctrine van een goeroe of een hoofdkwar-tier kenmerken een sekte en zijn afwezig in de vrijmetselarij.

In onze orde heerst de vrijheid van geweten, de verdraagzaamheid en de bestuursorganen van obediëntie en loge worden om de drie jaar verkozen. Uw actief lidmaatschap opzeggen kan ook, het volstaat zelfs uw bijdrage niet meer te voldoen