Sint-Verhaegen 2022: Toespraak van de Grootmeester, Stadhuis van Brussel

Il y a deux mois, j’assistai à la cérémonie d’ouverture de l’année académique de l’ULB où la rectrice Annemie Schauss évoquant l’origine du mot Solbosch s’inquiétait : « Le bois a disparu, mais pas les loups ».

En enkele dagen later was het de beurt aan de rector van de VUB, Jan Dankaert, om zijn toehoorders te waarschuwen: “Wetenschap ligt onder vuur”.

Meer lezen over

Van post-corona tot post-vrijmetselarij?

Het Grootoosten van België heeft zondag 26 juni laatst een interobediëntiële samenkomst met bevriende obediënties uit België en uit het buitenland georganiseerd. Ter dezer gelegenheid heeft de Grootmeester, Alain Cornet, een gelegenheidstoespraak gehouden.

Traditiegetrouw is de toespraak die de Grootmeester bij deze gelegenheid houdt zijn “maiden speech” waarin hij zijn intenties en interesses uiteenzet om zich beter bekend te maken zowel binnen de eigen obediëntie als bij de bevriende obediënties waarmee hij nauwe betrekkingen zal onderhouden. Aangezien ik reeds meer dan anderhalf jaar in functie ben, kan ik deze toespraak moeilijk als een “inaugurale rede” omschrijven. Ik zou het daarom liever een “gelegenheidstoespraak” of zelfs een “atypische toespraak” willen noemen. Een soort terugblik op enkele belangrijke gebeurtenissen in de profane wereld die zich sinds het begin van dit triënnium hebben voorgedaan, maar die ongetwijfeld het leven van onze obediënties beïnvloed heeft en zal blijven beïnvloeden of, omgekeerd, onze betrekkingen met de profane wereld.

Lees verder.

 

Gezamenlijke mededeling van de Belgische liberale maçonnieke Obediënties over de oorlog in Oekraïne

Met grote ontzetting hebben de Belgische liberale maçonnieke Obediënties kennis genomen van de “militaire operatie” die volop op Europees grondgebied ontketend werd. Deze gewapende interventie van een vreemde mogendheid tegen een soevereine natie verontrust des te meer omdat ze wordt uitgevoerd door een militaire macht die, in nauwelijks verholen bewoordingen, met het gebruik van kernwapens dreigt indien een derde land het zou wagen om tussenbeide te komen. Deze Russische inval in Oekraïne is een schending van het Charter van de Verenigde Naties.

De Belgische liberale maçonnieke Obediënties stellen vast dat onze essentiële waarden geschonden worden: te allen tijde en in weerwil van elke bedreiging of dwang, het fundamentele streven van de mens naar vrijheid, gelijkheid en broederschap te vrijwaren.

De Belgische liberale maçonnieke Obediënties zijn bijzonder bezorgd om de humanitaire consequenties. Niet alleen zal dit militaire conflict zijn deel aan slachtoffers en lijden van allerlei aard veroorzaken. Heel veel mensen ontvluchten nu reeds de conflictzones, deze vluchtelingen die bescherming zoeken in buurlanden of nog verder weg, zullen in wanhoop, onzekerheid en kwetsbaarheid worden gestort.

Tenslotte kunnen de Belgische liberale maçonnieke Obediënties niet doof blijven voor de bezorgdheden van democratische buurlanden: wie, wat, waar nadien? Het is wellicht gepast om in deze onrustige tijden de woorden van de filosoof Georges Santanaya in herinnering te brengen: « Those who cannot remember the past are condemned to repeat it».

Daarom roepen de Belgische liberale maçonnieke Obediënties allen op, die daartoe in de mogelijkheid zijn, om efficiënt en spoedig tussenbeide te komen om het lijden van de slachtoffers te verlichten, om een einde te stellen aan dit conflict, om een rechtvaardige, evenwichtige en duurzame vrede te bewerkstelligen en om de Oekraïense burgers de mogelijkheid te bieden vrij en soeverein over hun toekomst te beslissen.

De Grootmeesters / Voorzitter:

Alain Cornet, Grootoosten van België,

Alix Bruwier, Belgische Federatie van Le Droit Humain,

Léon Gengoux, Grootloge van België,

Raymonda Verdyck, Vrouwengrootloge van België,

Marc Bontemps, Lithos Confederatie van Loges.

Op 25 oktober 2021 heeft een loge van de Gemengde Federatie van het Grootoosten van België twee vrouwelijke profanen ingewijd.

De mixiteit van het Grootoosten van België krijgt zo stilaan vorm, nu elkeen ongeacht het gender kan toetreden tot een a-dogmatische Obediëntie  die historisch diep geworteld is, in het heden is verankerd en resoluut op de toekomst is gericht.

 

WELKOM OP DE SITE VAN HET GROOTOOSTEN VAN BELGIË

Wij danken u voor uw belangstelling voor de vrijmetselarij in het algemeen en voor het Grootoosten van België in het bijzonder. Deze site laat toe de vrijmetselarij en haar werkwijze beter te kennen.

Sinds zijn oprichting in 1833 staat het Grootoosten van België voor een vooruitstrevende vrijmetselarij. U kan ons dan ook niet vergelijken met een godsdienst of politieke beweging: we hebben geen leer of doctrine. Alhoewel verankerd in de reële wereld kunnen onze loges ook niet verward worden met een humanistische kring. Vrijheid van denken, gewetensvrijheid zijn onze hoekstenen, wars van elke manipulatie of beïnvloeding van buiten.

Vrijmetselaar zijn betekent in de eerste plaats erkenning door andere vrijmetselaars op grond van eeuwenoude tradities rond inwijdingen en symbolen. De vrijheid van spreken en denken in de loge is slechts verzekerd door onze gesprekken discreet te houden, dus zijn wij geen geheim genootschap. We verbergen ons niet maar bekeren en werven ook niet.

Vrijmetselaars zijn vrije en eerlijke mannen en vrouwen die vergaderen in loges (Engels: lodge, bouwkeet). Dit woord staat zowel voor de groep leden als voor de vergaderruimte. Loges zijn vrij en soeverein, zij vormen onderling een gemeenschap koepel: de obediëntie waarvan het bestuur een overwegend administratieve functie heeft.

Bijeenkomsten gaan door in besloten kring, worden omlijst met ritualen die getuigen van een lange traditie. Vrijmetselarij hanteert talrijke symbolen, vooral rond het licht, de bouwsymboliek en de bouw van een tempel. De methodiek steunt op het vrije denken wat het onderzoek toelaat van alle mogelijke onderwerpen. Zelfkennis, kennis van de ander zijn daarbij prioritair. Die zelfkennis en de plaats van de Mens in de maatschappij zijn de oudste aspecten in de zoektocht naar wijsheid. De arbeid in de loge geschiedt in een ruimte en tijdspanne die dankzij symbolen en ritualen verschillend zijn van de alledaagse wereld. Dat laat toe, na het uitzeven van het tijdelijke, cyclussen van duurzaamheid te onderscheiden. Zo arbeidt de ingewijde aan zijn vervolmaking en ook aan die van de mensheid.

Het Grootoosten van Belgïe is lid van de European Masonic Alliance – Alliance Maçonnique Européenne.

Steun aan Nadia Geerts

Het Grootoosten van België betuigt zijn steun aan mevrouw Nadia Geerts, die het slachtoffer is van een verontrustende golf van haat en bijzonder virulente intimidatie omdat zij zich heeft uitgesproken ten gunste van het seculier onderwijs.
Het Grootoosten van België
– spreekt zijn steun uit aan alle leden van het onderwijzend personeel die bij de opvoeding van kinderen tot taak hebben hen op te leiden tot burgerschap en hen open te stellen voor de individuele en collectieve basisrechten;
– herinnert eraan dat het beginsel van de lekenstaat alle burgers de vrijheid moet garanderen om al dan niet te geloven, al dan niet een godsdienst van vrije keuze te belijden, van godsdienst te veranderen , zich erbij aan te sluiten of zich ervan los te maken;
– herinnert eraan dat de gewetensvrijheid niet ten volle kan worden uitgeoefend indien de vrijheid van meningsuiting niet langer gewaarborgd is, en dat zij hier wordt bedreigd door onaanvaardbare druk en bedreigingen van het soort dat onlangs heeft geleid tot de moord op de heer Samuel Paty;
– verzoekt de Belgische en Europese autoriteiten om in alle teksten die betrekking hebben op de individuele en collectieve vrijheden, deze beginselen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, die de grondslag vormen voor het samenleven in een democratische en vreedzame maatschappij, te verankeren.

ame-ema

 

 

Uitspraken van vrijmetselaars: Caroline Pauwels

Caroline Pauwels: Solidariteit en precaire studenten

De Belgische liberale en adogmatische Obediënties en het overlijden van Mahsa Amini in Iran

De dood van Mahsa Amini na haar aanhouding door de zedenpolitie in Iran onder het voorwendsel van een verkeerd gedragen hoofddoek heeft de Vrijmetselaars van de Belgische liberale en adogmatische Obediënties diep geschokt.

Talrijke Iraanse vrouwen aangemoedigd door evenveel mannen betogen om hun afkeuring te uiten en om gelijkheid en vrijheid op te eisen. Deze gelijkheid en vrijheid vinden voor de Iraanse vrouwen net hun uiting in de eis om in de publieke sfeer geen kledingvoorschriften opgelegd te zien.

Voor ons, Vrijmetselaren, is de repressie gevoerd door het theocratisch regime van dat land schandalig. Met klem veroordelen wij deze repressie en willen wij onze diepe gehechtheid aan de waarden van vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid en respect voor het leven betuigen.

De Grootmeesters / Voorzitter:

Alain Cornet, Grootoosten van België

Alix Bruwier, Belgische Federatie van Le Droit Humain –

Léon Gengoux, Grootloge van België

Raymonda Verdyck, Vrouwengrootloge van België

Jan Vanherck, Lithos Confederatie van Loges

In Memoriam Paul De Knop en Caroline Pauwels

Met heel veel droefheid heeft het Grootoosten van België kennis genomen van het heengaan van de ere-rectoren Paul De Knop en Caroline Pauwels.

Zij deelden waarden en idealen die ons dierbaar zijn. Wij wensen dan ook al onze bewondering en dankbaarheid te uitten voor de wijze waarop ze deze zowel in de academische sfeer als erbuiten moedig en standvastig hebben uitgestraald.

Langs deze weg willen wij al onze genegenheid en gevoelens van medeleven aan hun familie en aan de levensgemeenschap van de Vrije Universiteit Brussel te betuigen.

Alain Cornet

Grootmeester

Grootoosten van België

 

Persbericht

Het Grootoosten van België geschokt door de barbaarse daad van de moordaanslag op een leraar omdat hij met zijn leerlingen een debat over de vrijheid van meningsuiting heeft gevoerd,
• betuigt zijn eer aan de heer Samuel PATY, slachtoffer van religieus obscurantisme door extremisten, niet representatief voor de meerderheid van de levensbeschouwelijke gemeenschappen die de humanistische principes respecteren;
• geeft zijn steun aan de familie en vrienden van de heer Samuel PATY;
• betuigt zijn steun aan alle leden van het onderwijzend personeel die tot taak hebben kinderen op te voeden, hen op te leiden tot burgerschap en hen open te stellen voor de fundamentele individuele en collectieve rechten;
• herinnert eraan dat het beginsel van het secularisme van de staten alle burgers de vrijheid moet garanderen om te geloven of niet te geloven, en om al dan niet een godsdienst naar keuze te belijden, en om van godsdienst te veranderen of zich ervan te distantiëren;
• herinnert eraan dat de gewetensvrijheid die door dit beginsel van secularisme wordt gewaarborgd, alleen kan bestaan als ook de vrijheid van meningsuiting wordt gewaarborgd;
• roept de Belgische en Europese autoriteiten op om in alle officiële teksten betreffende de individuele en collectieve vrijheden deze humanistische beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap, die een voorwaarde zijn voor het samenleven in een democratische en vreedzame samenleving, op te nemen.
Brussel, 18 oktober 2020

Verandering van status

Op zondag 16 februari 2020, tijdens een historische, buitengewone algemene vergadering van alle afgevaardigden, stemde de Grootoosten van België met een meerderheid van 67% voor een wijziging van de statuten en het reglement. Vanaf dan wordt het GOB een confederatie die bestaat uit een mannenfederatie, een gemengde federatie en een vrouwenfederatie en dit na de installatie van de nieuwe administratieve commissie die zal worden verkozen zodra de voorwaarden zijn vervuld.

Geschiedenis

1418796347_cut03

Geschiedenis van het GOB

Structuur & Riten van het GOB

IMG2

Het “Grootoosten van België” is een federatie van vrije et soevereine vrijmetselaarsloges.
De obediëntie heeft het statuut van vereniging zonder winstgevend doel. Het Grootoosten telt op zijn tableau ongeveer 10.000 vrijmetselaars verdeeld over 118 loges.

Op zondag 16 februari 2020, tijdens een historische, buitengewone algemene vergadering van alle afgevaardigden, stemde de Grootoosten van België met een meerderheid van 67% voor een wijziging van de statuten en het reglement. Vanaf dan wordt het GOB een confederatie die bestaat uit een mannenfederatie, een gemengde federatie en een vrouwenfederatie en dit na de installatie van de nieuwe administratieve commissie die zal worden verkozen zodra de voorwaarden zijn vervuld.

Enkele bekende Vrijmetselaars

IMG4

Louis Anspach, Charles Buls, Théodore Verhaegen, Jules Bordet, ….

We staan op het kruispunt van verschillende waarden: het recht en de plicht om te informeren, het recht om te weten, de vrijheid van de pers aan de ene kant, de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, de vrijheid van geweten en de vrijheid dezelfde uitdrukking

… En vrijheid van meningsuiting
dat wil zeggen, ook het recht om te zwijgen.