Wanneer de grondrechten en de Rechtsstaat in gevaar zijn, dan dient de maconnieke discretie te wijken voor de plicht van de deverontwaardiging !

Iedere asielzoeker heeft recht op een zodanige opvang dat hij een menswaardig bestaan kan leiden. Dit beginsel is vastgelegd in artikel 3 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers.

Dit recht op opvang zorgt ervoor dat een persoon die om internationale bescherming verzoekt niet in een situatie van extreme materiële ontbering wordt gelaten, waardoor hij niet in zijn meest fundamentele behoeften, zoals voedsel, kleding en onderdak, kan voorzien.

Hoewel het gaat om een recht op materiële bijstand gedurende de gehele asielprocedure, is het duidelijk dat de aanvrager van internationale bescherming, om van dit grondrecht gebruik te kunnen maken, eerst een zaak voor de rechter moet brengen.

Meer lezen over

Uitspraken van vrijmetselaars: Le Fonds de Solidarité Auguste Baron (Brice)

In Memoriam Paul De Knop en Caroline Pauwels

Instagram - @BelgiumGOB

Geschiedenis

Structuur & Riten van het GOB

Enkele bekende Vrijmetselaars

We staan op het kruispunt van verschillende waarden: het recht en de plicht om te informeren, het recht om te weten, de vrijheid van de pers aan de ene kant, de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, de vrijheid van geweten en de vrijheid dezelfde uitdrukking

… En vrijheid van meningsuiting
dat wil zeggen, ook het recht om te zwijgen.