STRUCTUUR VAN HET GROOT OOST VAN BELGIË

Een federatie

Formeel is het “Grootoosten van België” is een federatie vrijmetselaarsloges, in feite eerder een federatie van vrije en soevereine loges.

De obediëntie heeft het statuut van vereniging zonder winstgevend doel. Het Grootoosten telt op zijn tableau ongeveer 10.000 vrijmetselaars verdeeld over 118 loges. Elk lid van een loge van het “Grootoosten van België” is welkom in elke loge van de obediëntie. De leden van de gemengde, mannelijke en vrouwelijke obediënties waarmee het Grootoosten wederzijdse betrekkingen onderhoudt worden ontvangen volgens de voorziene afspraken.

Het Grootoosten van België heeft op zondag 16 februari 2020 in een Buitengewone Vergadering besloten zijn interne organisatie te wijzigen door de oprichting van 3 federaties van loges (een federatie van mannenloges, een federatie van gemengde loges en een federatie van vrouwenloges). Deze nieuwe statuten zullen na de vergadering van 22 maart 2020 in voege treden.

De waarden

Het Grootoosten is een kosmopolitische en progressieve instelling die het zoeken naar waarheid en de vervolmaking van de mens en maatschappij voor ogen heeft. Zij verdedigt vrijheid en verdraagzaamheid, roept geen enkel dogma in en legt er ook geen op.

De obediëntie erkent de vrijheid, de gelijkheid en de broederlijkheid als basiswaarden die nodig zijn om de samenleving te bevorderen in een tolerante wereld en zij eist van haar leden eerlijkheid, toewijding en het verlangen te leren. De obediëntie koestert de Mensenrechten en eerbiedigt zorgvuldig de wet en de gevestigde democratische instellingen.

Traditie

De obediëntie biedt de vrijmetselaar, via de loges, de maçonnieke traditie, ritussen, ritualen en symbolen, als instrumenten die helpen zichzelf beter te kennen. Zij dragen op die manier harmonieus bij aan de sociale vooruitgang zowel in de loge als in de universele broederketen.

Discretie

Inwijding en loge-arbeid zijn in de eerste plaats erg individuele belevingen en daardoor onmogelijk te delen met anderen. Discretie beheerst de werkzaamheden, de gesprekken en de samenstelling van de loges. Zij staat borg voor een vrije dialoog en onderlinge communicatie los van elke beperking. Die discretie steunt op het grondwettelijk en democratisch recht op vrije vereniging en de bescherming van de privacy.

Het resultaat is oprechte vriendschap waarbij titels, beroep, ambten van de buitenwereld van geen tel zijn. Voor de vrijmetselaars is niet het ambt belangrijk, dan wel de manier waarop men het uitoefent.

Andere obediënties

Het Grootoosten onderhoudt nauwe broederlijke betrekkingen met andere obediënties in binnen- en buitenland. De obediëntie helpt moreel en materieel een groot aantal organisaties en acties, al dan niet aan de obediëntie verbonden, die de fundamentele en humanistische waarden van vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid delen en die bijdragen aan de bouw van een meer tolerante wereld.