Van Berlijn tot Moskou

Vrijmetselarij is strikt verweven met de democratie, geen wonder dat totalitaire regimes en stromingen, van links of van rechts,  haar discrediteren, tot verbieden. In het recent verleden gaat het dan om zowel communisten als fascisten. Op verzoek van Zinovjev zal de communistische internationale in 1922 communisten verbieden lid te worden of blijven van de vrijmetselarij. Wat zij niet allemaal doen.

In het interbellum bestrijden de fascisten nazi’s de orde met de verwijzing naar een joods-maçonniek complot. Deze beschuldiging wordt ook overgenomen door andere rechtse kringen en in de jaren twintig en dertig publiceren kranten als De Standaard en La Libre Belgique namen van leden wat soms zeer kwalijke gevolgen zou hebben tijdens de bezetting. Tijdens die bezetting worden anti-maçonnieke tentoonstellingen opgezet en in Frankrijk wordt zelfs een vijandige propagandafilm gemaakt ‘Forces Occultes’.

De nazi’s waren er van overtuigd dat vrijmetselaars over geheime esoterische kennis beschikten die misschien nuttig kon zijn voor de realisatie van hun project van het duizendjarige rijk en Himmler en Rosenberg bevalen een zoektocht naar alle vrijmetselaarsdocumenten en -archieven. Uiteraard waren België en Frankrijk uitstekende doelwitten en een van de eerste daden van de bezetter was de in beslagname van alles wat zij aan vrijmetselaarsdocumenten konden vinden. Die werden vervolgens naar Duitsland gesleept voor later onderzoek en moesten opgenomen worden in een te creëren Rosenberguniversiteit.

De afloop van de oorlog besliste er anders over en Russische troepen namen de archieven mee naar Moskou als een oorlogstrofee. Beria, rechterhand van Stalin en wel eens de Russische Himmler genoemd dacht dan weer de archieven te kunnen gebruiken voor de contra-spionage tegen de NAVO.

Het resultaat is wel dat al die documenten, redelijk goed bewaard gebleven zijn en na lange onderhandelingen, vrijgegeven werden samen met andere gestolen archieven. Voor wat België betreft rusten deze documenten op het Maçonniek documentatiecentrum waar zij ook gedigitaliseerd worden.

De filmreportage van de Franse televisie documenteert u verder:

Mémoire-Volée

Réalisé par Jean-Pierre Devillers
Ecrit par Eric Giacommetti & Jacques Ravenne

2016