Maçonnieke reflecties voor de school van de toekomst

Trouw aan de geest van de Verlichting, aan de vooravond van de Europese, de federale en in het bijzonder de regionale verkiezingen waar het onderwijs centraal dient te staan in een gemeenschappelijk project dat  onze toekomst op een cruciale wijze engageert, willen de Vrijmetselaars van het Grootoosten van België uit het Noorden , het Centrum en het Zuiden van het land, de aandacht vestigen van iedereen op de belangrijke kwesties waarvoor we de democratische partijen vragen om beslissingen en actie.
Wij eisen :
 • een publieke school, die de vrije keuze garandeert, pluralistisch en toegankelijk is voor iedereen; het  is van vitaal belang om de vermarkting  van het onderwijs tegen te gaan, integendeel het onderwijs dient ervoor te zorgen, dat iedereen gratis kan genieten van haar voordelen, de vrije keuze dient gewaarborgd te zijn zowel in het verplichte als niet-verplichte onderwijs; het is vanzelfsprekend voor ons dat een school georganiseerd door de publieke overheid iedereen een democratisch kader garandeert; bovendien dient de overheid kwaliteitsvol buitenschools onthaal te organiseren
 • de eenwording van alle netten, georganiseerd of gesubsidieerd door de publieke overheid in een seculiere geest, d.w.z. met respect voor alle religieuze, filosofische en morele overtuigingen; ons grondgebied verdeeld in drie Gemeenschappen en drie regio’s dient deze eenwording met betrekking tot de organisatie van het onderwijs te realiseren om met meer kans op succes actief te participeren aan de evolutie van de 21ste-eeuwse maatschappij; op het moment waar sommige gewelddadige en discriminerende religieuze opvattingen opnieuw het licht zien, dienen we duidelijk de seculiere geest van respect en openheid opnieuw in de kern van ons gemeenschappelijk educatief project te plaatsen.
 • een school die emancipeert en die de sociale ongelijkheid vermindert; alle onderzoeken, de meest recente inbegrepen, tonen aan dat de school er niet langer in slaagt om de sociale ongelijkheid te verminderen, maar integendeel ze nog verscherpt; het lijkt ons van vitaal belang dat de school opnieuw een emanciperende rol opneemt, die haar zoals vroeger opnieuw toelaat als sociale opstap te fungeren.
 • een school waar het onderwijs gefocust is op de leerling en de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid in een positieve relationele context; de basis voor een kwaliteitsvol leerproces; we willen bevestigen dat het onderwijs in de eerste plaats  ten goede komt van elk kind, van elke lerende, de pedagogische relatie tussen de twee partners, leerkracht en leerling, kan slechts slagen als de algemene context doordrongen is van welwillende luisterbereidheid en wederzijds respect; elke lerende ziet zijn talent(en) gevaloriseerd in een kwaliteitsvolle leeromgeving.
 • een school waar de educatieve inspanningen het engagement van iedereen bevorderen, leerlingen, studenten en leerkrachten, dankzij de co-constructie van kennis en vaardigheden; de autonomie tijdens het leerproces moet zich stap voor stap ontwikkelen, de kennis, het weten en de kunde, de competenties dragen bij tot de individuele autonomie in een context die het zelfstandig leren faciliteert; de kwaliteitsvolle educatieve inspanningen integreren een overwegend formatieve evaluatie;
 • een school waar er een participatieve pedagogische relatie bestaat tussen leerkrachten en lerenden, bevorderd door de doorgedreven professionalisering en teamwerking van de leerkrachten en hun gepersonaliseerde aandacht voor leerlingen met moeilijkheden; de initiële vorming van degene die de roeping van het lesgeven opnemen op alle niveaus moet toelaten om een samenwerkende en participatieve relatie op te bouwen: enkel SAMEN kan dit proces succesvol worden; het lijkt ons belangrijk dat elk teamlid bijzondere aandacht heeft voor elke leerling, die tijdelijk of niet in moeilijkheden is
 • een school die voor kleine klassen kiest en ook voor een kwaliteitsvolle schoolloopbaan in de internaten; het dient te worden onderstreept dat kleine klassen maar ook de ondersteuning van structuren zoals de internaten een succesvolle schoolloopbaan faciliteren
 • een school waar de leerlingen en studenten hun kritische geest ontwikkelen, samen leren samenleven en wederzijds respect voor elkaar opbrengen dankzij de algemene cursus filosofie en burgerschap; de waarden van het officieel onderwijs, solidariteit, beschikbaarheid, opvoedkundige welwillendheid, respect, dienen zich in te schrijven in een inspanning om beter samen te leren leven, de evolutie van de maatschappij vandaag vereist tegelijk een ontwikkeling en een voortdurende oefening van de kritische geest maar ook het zo vroeg mogelijk opnemen van verantwoordelijkheden tijdens de schoolloopbaan; de wereld waarin we leven vraagt hierom nadrukkelijk
 • een school die ervoor zorgt dat elke leerling deelneemt aan het maatschappelijke leven individueel en collectief; iedereen weet dat burgerschap slechts een theoretisch model kan zijn dat het individu beperkt om individueel instructie te krijgen, elke jongere moet op school er progressief toe geleid worden om zich individueel of in groep te mobiliseren en mee te bouwen aan de wereld van morgen
 • een school die een kwalificerend of voortgezet onderwijs aanbiedt waar de leerling zin heeft in zelf leren in plaats van kennis te assimileren of op te doen; het is duidelijk dat de motivatie om te leren de voornaamste motor is om te slagen; het gebruik van nieuwe technologie of nieuwe pedagogische praktijken kan die motivatie doen ontwikkelen en bestendigen; zij laat toe om op elk moment de meest relevante gegevens(informatie) uit te kiezen;
 • een garantie en een ondersteuning van de interne autonomie van de instellingen, van de kleuterschool  tot de universiteit, geconfronteerd met administratieve rompslomp en een ongebreidelde onnodige hervormingsdrang en de ondersteuning van lkrn. , opvoeders en gewaardeerd personeel; onze maatschappij is nog steeds erg dwingend wat administratie betreft die eerder verstikkend dan bevrijdend werkt; we menen dat de instellingen ontlast en aangemoedigd moeten worden; tegelijkertijd is het onontbeerlijk dat de maatschappij in haar totaliteit de beroepen met betrekking tot de onderwijswereld die een van de belangrijkste pijlers zijn van het gemeenschapsleven, naar waarde schat door de bijzondere ondersteuning van de beginnende leerkrachten;
 • een degelijke en aan de evolutie aangepaste opleiding met betrekking tot de media; de jonge meisjes en jongens die morgen volwassen zullen zijn, leven in een wereld overspoeld door schermen, geconfronteerd met gewelddadige, discriminerende, stigmatiserende en beledigende boodschappen die kwetsend of dodelijk zijn; het is dus  niet mogelijk om geen echte vorming met betrekking tot de media te geven die sleutels aanreikt voor de lectuur en het onontbeerlijke begrip ervan
 • Een school die zorgt voor kwaliteitsvolle schoolgebouwen die een maximale veiligheid toelaten in een aangepaste omgeving; de schoolomgeving waar leerlingen, studenten en leerkrachten verschillende tientallen uren per week doorbrengen moet ontworpen worden in functie van een open, activerende en participerende pedagogie. Bovendien dient de publieke overheid prioritair te investeren in gezonde en veilige gebouwen.
 • Deze uitdagingen beogen vooral de emancipatie van de jongeren, in de eerste plaats ten aanzien van discriminatie (op socio-economisch en cultureel vlak en op basis van levensovertuiging, geslacht of afkomst) en obscurantisme ( nationalististisch, populistisch, integristisch en consumptief), maar deze uitdagingen zijn vooral geïnspireerd door onze trouw aan het geloof in de vooruitgang van de mensheid, in de mensenrechten en aan de steeds hernieuwde zoektocht naar vrijheid, gelijkheid,broederlijkheid en solidariteit.