PERSMEDEDELING N.A.V. DE 75STE VERJAARDAG VAN DE ONDERTEKENING VAN DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is voor de Belgische Vrijmetselaars een belangrijke leidraad.

In de Preambule van de Verklaring werd opgetekend dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld. Daarenboven vermeldt de tekst dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid heeft tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan. Streven naar een wereld, waarin alle mensen vrijheid van denken en meningsuiting zullen genieten, en vrij zijn van angst en ellende, moet het hoogste ideaal van iedereen zijn.

Op deze 75ste verjaardag van de ondertekening moeten wij echter vaststellen dat er geen sprake kan zijn van onvoorwaardelijke feestvreugde: op zoveel plaatsen in de wereld blijft de Verklaring dode letter, en worden de principes fundamenteel en op grote schaal geschonden. We kunnen alleen maar onze verontwaardiging uiten over deze achteruitgang.

Als zodanig willen wij benadrukken dat vrijheid, gelijkheid en respect de grondvesten horen te zijn van onze samenleving, en dat ieder gebruik van onderdrukking of geweld, wat ook de reden ervan is, streng veroordeeld moet worden.

Als Vrijmetselaars maken wij ons, net zoals vele anderen, grote zorgen over het stijgend aantal conflicten die niet worden opgelost door middel van dialoog, maar door wapens en door terreur.

Om deze redenen roepen we alle strijdende partijen, ongeacht het conflict, op om een onmiddellijk staakt-het-vuren af te kondigen om een einde te maken aan het stijgend aantal burgerdoden, om effectieve humanitaire hulp mogelijk te maken en om onderhandelingen te beginnen die moeten leiden tot een duurzame co- existentie.

We moeten vaststellen dat de impact van desinformatie en polarisatie, en de druk op democratische waarden toeneemt. Als Vrijmetselaars streven wij naar het zoeken van de waarheid, in de geest van het vrij onderzoek.

We roepen de publieke opinie, de pers en onze politieke vertegenwoordigers op om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Om crises en ellende niet door te geven aan een volgende generatie, doch nu, onmiddellijk en kordaat, in te grijpen.

Daarom roept de Vrijmetselarij ondubbelzinnig op om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als leidraad te nemen en om de kant te kiezen van het internationaal recht dat oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid onderzoekt en, indien bewezen, berecht.

10 december 2023.

Alain Cornet, Grootmeester van het Grootoosten van België
Daniël Menschaert, Grootmeester van de Belgische Federatie van de gemengde Internationale Orde Le Droit Humain
Léon Gengoux, Grootmeester van de Grootloge van België
Raymonda Verdyck, Grootmeester van de Vrouwen Grootloge van België
Jan Vanherck, Voorzitter van Lithos Confederatie van Loges