WELKOM OP DE SITE VAN HET GROOTOOSTEN VAN BELGIË

Wij danken u voor uw belangstelling voor de vrijmetselarij in het algemeen en voor het Grootoosten van België in het bijzonder. Deze site laat toe de vrijmetselarij en haar werkwijze beter te kennen.

Sinds zijn oprichting in 1833 staat het Grootoosten van België voor een vooruitstrevende vrijmetselarij. U kan ons dan ook niet vergelijken met een godsdienst of politieke beweging: we hebben geen leer of doctrine. Alhoewel verankerd in de reële wereld kunnen onze loges ook niet verward worden met een humanistische kring. Vrijheid van denken, gewetensvrijheid zijn onze hoekstenen, wars van elke manipulatie of beïnvloeding van buiten.

Vrijmetselaar zijn betekent in de eerste plaats erkenning door andere vrijmetselaars op grond van eeuwenoude tradities rond inwijdingen en symbolen. De vrijheid van spreken en denken in de loge is slechts verzekerd door onze gesprekken discreet te houden, dus zijn wij geen geheim genootschap. We verbergen ons niet maar bekeren en werven ook niet.

Vrijmetselaars zijn vrije en eerlijke mannen en vrouwen die vergaderen in loges (Engels: lodge, bouwkeet). Dit woord staat zowel voor de groep leden als voor de vergaderruimte. Loges zijn vrij en soeverein, zij vormen onderling een gemeenschap koepel: de obediëntie waarvan het bestuur een overwegend administratieve functie heeft.

Bijeenkomsten gaan door in besloten kring, worden omlijst met ritualen die getuigen van een lange traditie. Vrijmetselarij hanteert talrijke symbolen, vooral rond het licht, de bouwsymboliek en de bouw van een tempel. De methodiek steunt op het vrije denken wat het onderzoek toelaat van alle mogelijke onderwerpen. Zelfkennis, kennis van de ander zijn daarbij prioritair. Die zelfkennis en de plaats van de Mens in de maatschappij zijn de oudste aspecten in de zoektocht naar wijsheid. De arbeid in de loge geschiedt in een ruimte en tijdspanne die dankzij symbolen en ritualen verschillend zijn van de alledaagse wereld. Dat laat toe, na het uitzeven van het tijdelijke, cyclussen van duurzaamheid te onderscheiden. Zo arbeidt de ingewijde aan zijn vervolmaking en ook aan die van de mensheid.

Het Grootoosten van Belgïe is lid van de European Masonic Alliance – Alliance Maçonnique Européenne.

Steun aan Nadia Geerts

Het Grootoosten van België betuigt zijn steun aan mevrouw Nadia Geerts, die het slachtoffer is van een verontrustende golf van haat en bijzonder virulente intimidatie omdat zij zich heeft uitgesproken ten gunste van het seculier onderwijs.
Het Grootoosten van België
– spreekt zijn steun uit aan alle leden van het onderwijzend personeel die bij de opvoeding van kinderen tot taak hebben hen op te leiden tot burgerschap en hen open te stellen voor de individuele en collectieve basisrechten;
– herinnert eraan dat het beginsel van de lekenstaat alle burgers de vrijheid moet garanderen om al dan niet te geloven, al dan niet een godsdienst van vrije keuze te belijden, van godsdienst te veranderen , zich erbij aan te sluiten of zich ervan los te maken;
– herinnert eraan dat de gewetensvrijheid niet ten volle kan worden uitgeoefend indien de vrijheid van meningsuiting niet langer gewaarborgd is, en dat zij hier wordt bedreigd door onaanvaardbare druk en bedreigingen van het soort dat onlangs heeft geleid tot de moord op de heer Samuel Paty;
– verzoekt de Belgische en Europese autoriteiten om in alle teksten die betrekking hebben op de individuele en collectieve vrijheden, deze beginselen van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, die de grondslag vormen voor het samenleven in een democratische en vreedzame maatschappij, te verankeren.

ame-ema

 

 

Persbericht

Het Grootoosten van België geschokt door de barbaarse daad van de moordaanslag op een leraar omdat hij met zijn leerlingen een debat over de vrijheid van meningsuiting heeft gevoerd,
• betuigt zijn eer aan de heer Samuel PATY, slachtoffer van religieus obscurantisme door extremisten, niet representatief voor de meerderheid van de levensbeschouwelijke gemeenschappen die de humanistische principes respecteren;
• geeft zijn steun aan de familie en vrienden van de heer Samuel PATY;
• betuigt zijn steun aan alle leden van het onderwijzend personeel die tot taak hebben kinderen op te voeden, hen op te leiden tot burgerschap en hen open te stellen voor de fundamentele individuele en collectieve rechten;
• herinnert eraan dat het beginsel van het secularisme van de staten alle burgers de vrijheid moet garanderen om te geloven of niet te geloven, en om al dan niet een godsdienst naar keuze te belijden, en om van godsdienst te veranderen of zich ervan te distantiëren;
• herinnert eraan dat de gewetensvrijheid die door dit beginsel van secularisme wordt gewaarborgd, alleen kan bestaan als ook de vrijheid van meningsuiting wordt gewaarborgd;
• roept de Belgische en Europese autoriteiten op om in alle officiële teksten betreffende de individuele en collectieve vrijheden deze humanistische beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap, die een voorwaarde zijn voor het samenleven in een democratische en vreedzame samenleving, op te nemen.
Brussel, 18 oktober 2020

Verandering van status

Op zondag 16 februari 2020, tijdens een historische, buitengewone algemene vergadering van alle afgevaardigden, stemde de Grootoosten van België met een meerderheid van 67% voor een wijziging van de statuten en het reglement. Vanaf dan wordt het GOB een confederatie die bestaat uit een mannenfederatie, een gemengde federatie en een vrouwenfederatie en dit na de installatie van de nieuwe administratieve commissie die zal worden verkozen zodra de voorwaarden zijn vervuld.

Geschiedenis

1418796347_cut03

Geschiedenis van het GOB

Structuur & Riten van het GOB

IMG2

Het “Grootoosten van België” is een federatie van vrije et soevereine vrijmetselaarsloges.
De obediëntie heeft het statuut van vereniging zonder winstgevend doel. Het Grootoosten telt op zijn tableau ongeveer 10.000 vrijmetselaars verdeeld over 118 loges.

Op zondag 16 februari 2020, tijdens een historische, buitengewone algemene vergadering van alle afgevaardigden, stemde de Grootoosten van België met een meerderheid van 67% voor een wijziging van de statuten en het reglement. Vanaf dan wordt het GOB een confederatie die bestaat uit een mannenfederatie, een gemengde federatie en een vrouwenfederatie en dit na de installatie van de nieuwe administratieve commissie die zal worden verkozen zodra de voorwaarden zijn vervuld.

Enkele bekende Vrijmetselaars

IMG4

Louis Anspach, Charles Buls, Théodore Verhaegen, Jules Bordet, ….